Local religious organization “Parish of the Divine Roman Catholic Church in the town of Arsenyev”

 

Fr. Grazian Piotrowsky OFM

Address:
692330 Arsenyev,
Maykovskogo St. 4
tel .: (4261) 4-61-09
e-mail: parish-us@mail.ru

Masses:

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
11:00
17:30
17:30
17:30
17:30
18:00
11:00