Local religious organization ”Roman Catholic Parish of the Holy Trinity in Romanovka”

 

Fr. Sebastian D`Silva

Address:
692821, v. Romanovka, Shkotovsky region
Primorsky Krai,
Gvardeiskaya str., 9, apt.6
e-mail: romanovka96@mail.ru

Churchwarden — Lyudmila Nikolaevna Sidorenko
tel.: (4235) 35-290
(4236) 64-78-12 – home

For correspondence:
692919, Nakhodka
Postysheva str., 10, apt. 67